Edmund V. Krajeski

Military Branch:  Army

Years Enlisted:  1965-1967